Qian Xiaofang

Chairman of Committee of Academy Affairs

Xu Jiang

President, Vice Chairman of Committee of Academy Affairs

Hu Zhonghua

Vice Chairman of Committee of Academy Affairs

Song Jianming

Vice President

Liu Zheng

Vice Chairman of Committee of Academy Affairs

Wang Zan

Vice President

Sun Xudong

Chairman of Committee of Discipline Inspection

Jiang Yufeng

Vice President