RESEARCH & CURATORIAL DEPARTMENT

 

640-5

The Research and Curatorial Department is an interdisciplinary framework integrating researches in cultural studies, social thoughts and the curation of contemporary art. The Department aims to engage in in-depth, interdisciplinary inquiries, promoting pioneering practices in contemporary art with foundations in cultural studies, media- and curatorial research.

Institutions:

Institute of Contemporary Art and Social Thoughts
Director: Gao Shiming
Deputy Directors: Tsong-Zung Chang, Qiu Zhijie
Researchers: Chen Kuanhsing, Chen Chiehjen, Sun Ge, Lu Jie, Lu Xinghua, Huang Sunquan, He Zhaotian, Lin Chiwei, Zheng Bo, John Rajchman, Johan. F Hartel, Raqs Media Collective, etc.

Institute of Radical Visuality
Director: Geng Jianyi
Researchers: Fan Li, Jiang Zhuyun, Yi Lian, Sun Tian, etc.

Institute of Spatial Images
Director: Gao Shiqiang
Researchers: Ursula Panhans-Buhler, Yang Fudong, Wang Jianwei, Mou Sen, Huang Jianhong, Dong Bingfeng, Guo Xiaoyan, Yang Zhenyu, Sun Shanchun, Jin Yanan, Ni Keyun, Plusasir, etc.

Trans-media Art Research Centre
Director: Wu Meichun
Researchers: Li Zhenpeng, Cao Xiaoyang, Cao Shu, etc.

Media City Research Centre
Director: Guan Huaibin
Researchers: Yao Dajuin, Li Xiangning, Li Kaisheng, Li Zhenhua, Wu Juehui, Zhang Jianlong, etc.