China Academy of Art
 
Wang Yi
Associate Professor, School of Foundation Studies, CAA

Wang Yi, born in Taixing, Jiangsu Province in 1974, is Associate Professor at the School of Foundation Studies, CAA.